Občianske právo:

 • Právne poradenstvo a konzultácie (práva duševného vlastníctva, ochrana osobnosti, dedičské konanie, poistné udalosti...)
 • Príprava zmluvných dokumentov (nadobúdanie a prevod hnuteľných a nehnuteľných vecí, vecné bremená, záložné práva, nájomné vzťahy...)
 • Spisovanie podaní na príslušný súd v SR (návrhy, žaloby, odvolania, dovolania, podnety, sťažnosti...)
 • Procesné zastupovanie pred súdmi v SR (vo všetkých štádiách konania)
 • Mimosúdne riešenie sporov
 • Vymáhanie pohľadávok a nárokov zo spôsobenej škody na majetku, zdraví a z bezdôvodného obohatenia...

 

Obchodné právo:

 • Kompletný právny servis vo vzťahu k obchodným spoločnostiam (založenie, zmena, prevod obchodného podielu, zmena právnej formy, likvidácia, zastúpenie pred obchodným registrom a živnostenským úradom...)
 • Príprava zmluvných dokumentov (zmluva o dielo, mandátna zmluva, kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku, licenčná zmluva, zmluva o sprostredkovaní, obchodnom zastúpení...)
 • Procesné zastupovanie pred súdmi v SR (vo všetkých štádiách konania)
 • Zastupovanie pred štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy, bankami, poisťovňami...
 • Mimosúdne riešenie sporov
 • Vymáhanie pohľadávok a iných nárokov vyplývajúcich z obchodnej a podnikateľskej činnosti

 

Rodinné právo:

 • Kompletný právny servis (poradenstvo, zastupovanie pred súdom) vo veci:

a/ rozvodu manželstva
b/ zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva
c/ starostlivosti o maloleté deti (výživné, zverenie do výchovy, úprava styku, osvojenie)
d/ vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov na čas po rozvode
e/ určenia, resp. zapretia otcovstva

Trestné právo:

 • Procesné zastupovanie obvinených osôb v trestnom konaní
 • Spisovanie trestných oznámení, podnetov, sťažností a iných písomnosti v rámci trestného konania